تولید نرم افزارهای سفارشی سازمانی

شرکت دانش بنیان فناوری اطلاعات رجاء با داشتن دانش فنی و متخصصین لازم در حوزه تحلیل و مدل سازی فرآیندهای سازمانی و با تکیه بر خط تولید نرم افزار خود (SLP) شامل واحدهای طراحی، معماری نرم افزار، برنامه نویسی و تست نرم افزار آمادگی دارد براساس فرآیندهای اختصاصی سازمانها و با لحاظ کردن اهداف و استراتژیهای آنها نرم افزار سفارشی مورد نیاز سازمانها را طراحی و پیاده سازی نماید.

متخصصین شرکت مطابق با استانداردهای مهندسی نرم افزار و الگوهای بین المللی که براساس فرهنگ کسب و کار ایرانی بومی سازی شده است، ابتدا فرآیندها و دستورالعمل­های سازمان را شناسایی و تحلیل کرده (As Is) و پس از مقایسه با روش های جهانی و داخلی (Best Practice)، فرآیندهای بهینه سازی شده مطلوب (To be) را ارائه می کنند.

پس از تائید فرآیندهای مطلوب، با استفاده از زیرساخت دانش بنیان تولید نرم افزار شرکت بهینه، طراحی و تولید نرم افزار انجام شده و ضمانت اجرایی فرآیندها همراه با یکپارچگی اطلاعات در نرم افزار تولید شده فراهم می­گردد.