راهکار جامع و یکپارچه امنیت سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی

راهکار جامع و یکپارچه امنیت سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی
 • ارائه طرح امن سازی بر اساس مفهوم دفاع در عمق
 • آموزش و آگاهی رسانی
 • رفع آسیب پذیری های شناسایی شده در مرحله ارزیابی
 • اصلاح پیکربندی سیستم ها و تجهیزات شبکه
 • اصلاح معماری شبکه بر اساس مفهوم بخش بندی شبکه و تعریف مناطق امنیتی
 • کنترل دسترسی از راه دور
 • استقرار راهکارهای مدیریت تغییرات
 • استقرار راهکارهای EndPoint Security جهت مقابله با بدافزار
 • ارائه راهکار جهت مطابقت با استانداردها و طرح های ابلاغی
 • استقرار تجهیزات تشخیص حملات در شبکه صنعتی و سایبری
 • تشخیص و جلوگیری از حملات APT در زیرساخت صنعتی/سایبری
 • نظارت 24*7 و مدیریت تجزیه و تحلیل لاگ
 • مدیریت وصله‌های امنیتی
 • همبسته‌سازی رخدادهای صنعتی/IT بصورت یکپارچه
 • یادگیری و تشخیص ناهنجاری در تمامی زیرساخت بصورت DPI
 • مدیریت امنیت HMI ها و کنترل یکپارچگی شاخصه‌ها