راه کارهای جامع و یکپارچه

امنیت شبکه و اطلاعات رجاء

GRC

سامانه بومی مدیریت و انطباق ریسک

DLP

سامانه بومی جلوگیری از نشت اطلاعات

PAM

سامانه بومی مدیریت و کنترل دسترسی های ویژه

GRC

سامانه بومی مدیریت و انطباق ریسک

DLP

سامانه بومی جلوگیری از نشت اطلاعات

PAM

سامانه بومی مدیریت و کنترل دسترسی های ویژه